The Mother of the Savior Ga5-992Author: Garrigou-Lagrange, Richard